พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รู้จักกับมูลนิธิฯ

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้พิจารณาเห็นว่าสถานะทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทำให้ พ่อ-แม่-ปู่-ย่า-ตา-ยาย หรือผู้ปกครองเด็ก ต้องละทิ้งครอบครัวไปทำมาหากินหรือดำรงชีวิตในถิ่นฐานอื่น เพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เป็นตัวการสำคัญประการหนึ่งในการทำลายเด็กโดยไม่รู้ตัว ได้แก่ ภาวะที่ พ่อ – แม่ ต้องออกไปทำงานโดยทิ้งเด็กอยู่บ้านตามลำพัง หรือภาวะที่ต้องนำเด็กไปยังสถานที่ทำงาน เช่น ตามสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนการตระเวนขายของด้วยรถเข็น โดยมีเด็กนอนอยู่ใต้รถเข็นนั้น ซึ่งเป็นปัญหา ครอบครัวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้ริเริ่มและก่อตั้ง

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และ โรงเรียนพีระยา นาวิน

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย
และ โรงเรียนพีระยา นาวิน

ข่าวสารและบทความ

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

ด้วยโรงเรียนพีระยา นาวิน  ในอุปถัมภ์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอยู่

ดังนั้น โรงเรียนพีระยา นาวิน  จึงขอความอนุเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ภายในบริเวณอาคารเรียน  โรงอาหาร  ลานกิจกรรม ในโรงเรียนให้มีความสะอาดและลดความเสี่ยงในการสะสมเชื้อโรค สร้างความมั่นใจกับบุคลากร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  ในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จึงขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี