ศูนย์สาขา

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ปฐมวัยพีระยา นาวิน
จำนวน 10 ศูนย์ 9 จังหวัด
ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ
จนถึงปัจจุบัน วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รวมทั้งสิ้น 372,185,327.40 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)