ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากผ้า พีระยา นาวิน

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริหาร พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆ สืบต่อจาก แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ปัจจุบันพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ มีโครงการช่วยเหลือสังคมด้านเด็กและเยาวชน โดยจัดตั้งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย โรงเรียนพีระยา นาวิน แผนกอนุบาล และแผนกประถม ปัจจุบันมีศูนย์สาขาตามต่างจังหวัดต่างๆ ทั้งสิ้น 10 แห่ง 9 จังหวัด มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น ประมาณ 1,880 คน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาด้านเด็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับสภาวะต่าง ๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์ จากผ้า พีระยา นาวิน เมื่อปีพุทธศักราช 2544 เพื่อทำการผลิตโดยการตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนของเด็กที่ผลิตจากผ้า ตลอดจนเครื่องใช้ประจำตัวต่างๆ ของเด็ก โดยดำเนินการเป็นผลสำเร็จ สามารถผลิต และสนองต่อความต้องการของเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ประมาณปีละ 8,000 ชุด สมดังเจตนารมณ์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

ปรัชญาในการผลิต

ประมวลภาพผู้เข้าเยี่ยมชม