ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ด้วยโรงเรียนพีระยา นาวิน  ในอุปถัมภ์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอยู่  ดังนั้น โรงเรียนพีระยา นาวิน  จึงขอความอนุเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ภายในบริเวณอาคารเรียน  โรงอาหาร  ลานกิจกรรม ในโรงเรียนให้มีความสะอาดและลดความเสี่ยงในการสะสมเชื้อโรค สร้างความมั่นใจกับบุคลากร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  ในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                                จึงขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้