คณาจารย์จากประเทศอาเซียน 11 ประเทศ

คณาจารย์จากประเทศอาเซียน 11 ประเทศ
เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 14.30 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2559