งานปาฐกถาพิเศษ “พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เนื่องในวาระอายุครบ ๘๓ ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ร่วมกับ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีและอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แขกผู้มีเกียรติและลูกศิษย์เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน