ชมรมผู้ปกครองและครู

การดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก พีระยา นาวิน ในเบื้องต้นเป็น “การให้” โดยมูลนิธิฯแต่ฝ่ายเดียว จนถึงปี พ.ศ. 2541 ประธานมูลนิธิฯ จึงมีนโยบายให้ครูพีระยา นาวิน ทุกศูนย์ เชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อจัดตั้ง “ชมรมผู้ปกครองและครู” ขึ้น เพื่อให้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยให้เข้ามามีส่วนร่วม แทนการ “เป็นผู้รับ” แต่อย่างเดียว

นโยบายนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีการประชุมเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการชมรมทุก ๆ ปี และกรรมการชมรมแต่ละศูนย์และทุกรุ่น มีความสนใจ และกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะ และมีการจัดหาทุนมาสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ในรูปแบบที่นิยมมากที่สุดคือ การจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยไม่มีการเบียดเบียน และแต่ละศูนย์ได้เงินมาสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น การจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนเพิ่มเติม การก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนและอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก แต่สิ่งที่มูลนิธิฯต้องการมากที่สุดคือ การสร้างให้ผู้ปกครองมีจิตใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับครูและมูลนิธิฯ ด้วยความสมัครใจ เพราะสิ่งที่ผู้ปกครองกระทำไปจะมีผลต่อเด็ก ๆ อย่างมาก รายการสนับสนุนของชมรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาจัดซื้อ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ