ท่านประธานฯ ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ตรวจเยี่ยมศูนย์อยุธยา

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน  ประธานบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ฯ ได้ตรวจเยี่ยม สถานรับเลี้ยงเด็กพีระยา นาวิน ศูนย์อยุธยาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบนโยบายในการทำงานแก่คณะครู  ทั้งนีท่านประธานฯ ได้กล่าวชื่นชมครูทุกคน และมอบแนวทางการปฏิบัติงานไว้ในสมุดเซ็นเยี่ยมว่า” ได้มาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้  ขอชมครูใหญ่ และครูทุกคนที่เอาใจใส่ดูแลเด็กๆและสถานที่อย่างดี เด็กทุกห้องร้องเพลงที่แต่งไว้ให้ได้ทุกคน แลดูมีความสุขนักเรียนได้แสดงการเล่นดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” ได้ดีตามวัย และสภาพของเด็ก ขอชื่นชมครูผู้ฝึกสอนขอให้ครูใหญ่เปลี่ยนผ้าหน้าประตูให้ดูใหม่เสมอจนกว่าจะครบหนึ่งปีด้วย.. นอกจากนั้นดีมาก “