หนังสือขอบคุณ

” ตามที่โรงเรียน  ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 4 ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างฝ้าเพดาน  อาคารเรียน 1 จำนวน 96,000 บาท  จากท่านประธานฯ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน ประธานบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ บัดนี้ได้ทำการจัดสร้างแล้วเสร็จ เป็นที่เรียบร้อย ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการเรียนรู้ไม่ร้อน อบอ้าวเหมือน และเพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 5  ต่อไป คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  ขอกราบขอบพระคุณ ท่านประธานฯ กรรมการบริหาร พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ   เป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ได้มีโอกาสที่ดี ในการศึกษาหาความรู้ จากโรงเรียนที่ท่านให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ขอให้ทางมูลนิธิมีความเจริญ รุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืปไป ” ร้อยตำรวจโท  เจริญ  พรหมแก้ว ( ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 4 )