โครงการค่ายเยาวชนไทย เทิดพระเกียรติฯ

ความร่วมมือระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1 – 5 ครั้งที่ 6 กับกองทัพภาคที่ 1

โครงการค่ายส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศูนย์เยาวชนพีระยา นาวิน PIRAYA NAVIN YOUTH CENTER

พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์  โดยเฉพาะด้านการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กตั้งแต่  พุทธศักราช  2557  เป็นต้นมา  โดยรับเด็ก  อายุ 2- 6 ปี   จากครอบครัวที่มีรายได้น้อย  เข้ารับการพัฒนาให้ถูกต้องตามพัฒนาการในวัยอันควรทำให้สังคมไทยได้มีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับเด็กในวัยนี้มากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่า  “เด็กคืออนาคตของชาติ  การสร้างชาติต้องเริ่มที่เด็ก  การสร้างเด็กคือการสร้างชาติ”

เพื่อให้แนวคิดในการสร้างชาติดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในวัยเด็ก  สู่วัยเยาวชน

ศาสตราจารย์  ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน  ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ  ได้จัดตั้งศูนย์เยาวชน พีระยา นาวิน  ขึ้น  ในวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  2545  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนทุกภูมิภาค  ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน  สังคม และสหประชาชาติ

“เยาวชน” เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตไปสู่วัยผู้ใหญ่นับเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชิวีต  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ  บางครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา  จึงมีความจำเป็นที่ผู้ปกครอง  ครู  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันโดยศึกษาธรรมชาติ  และความต้องการของเยาวชนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มองพฤติกรรมของเยาวชนที่แสดงออกด้วยความเป็นธรรม    อย่าประเมินเยาวชนด้วยอารมณ์และความรู้สึก   ควรมอบความรัก   ความอบอุ่น   ตลอดจน ส่งเสริมให้เยาวชนเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ดี  มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ศูนย์เยาวชนพีระยา นาวิน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และดำรงไว้ซึ่ง  คุณค่าดังกล่าว
  2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องความขยัน ซื่อสัตว์  ประหยัด  อดทน  อดออม  มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
  3. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามวัยมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์  เคารพในสิทธิและหน้าที่  มีความภาคภูมิใจในตนเอง

สรุปยอดผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนพีระยา นาวิน ตั้งแต่รุ่นที่ 1- 16

  • เยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,561 คน (ชาย 763 คน , หญิง 798 คน)
  • บุคลากร , ครู , เจ้าหน้าที่จากกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , กำลังพลจากกองทัพภาคที่ 1 , เจ้าหน้าที่มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ , เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส รวม 445 คน

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16 รุ่น รวมเป็นเงิน 8,438,789 บาท