โครงการทันตกรรมชุมชน

ความร่วมมือ ระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี โดยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ กับ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2550 โรงเรียนพีระยานาวิน ให้บริการแก่เด็กนักเรียนมากว่า 50 ชุมชน โครงการนี้ เป็นโครงการ ร่วมมือระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ กับ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ทพ.สุนทราพงศ์ ระพีสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน และ ผศ.ทญ.ดร. ภฑิตา ภูริเดช หนองหารพิทักษ์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการสุขภาพทางช่องปากแก่เด็กนักเรียนในชุมชนต่างๆ ที่เข้ารับบริการด้านการดูแลป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การปฎิบัติดังกล่าว ดำเนินงานโดยนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภายใต้การดูแล ควบคุมของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนได้รับการสำรวจและตรวจทางช่องปาก การดูแลป้องกันโรคและการป้องกันโรคทางช่องปากตามหลักทันตสุขศึกษา รวมถึง คำแนะนำ และให้นิสิตทันตแพทย์ได้มีความใกล้ชิดและเสริมส่งประสบการณ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบำรุงดูแลรักษาช่องปาก

โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เด็กนักเรียนและนิสิตทันตแพทย์ต่างมีความใกล้ชิดผูกพัน และได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นั้นหมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ที่ควรจะได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างจริงจังทั่วถึงและต่อเนื่องเพราะประเทศจะเจริญรุ่งเรืองได้จะต้องขึ้นอยู่กับการสาธารณะสุข และการศึกษารวมเรียกว่าคุณภาพชัวิต ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านและขอความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์นี้ ให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจมีกำลังสติปัญญาเพื่อส่วนรวมตลอดไป

The Community-based Dentistry Project

Cooperation between Pierra Maternity And Child Welfare Foundation under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother,by Prof.Dr.Ukrit  Mongkolnavin,the President of the Executive Committee,and the Community Dentistry Department,the Faculty of Dentistry,Chulalongkorn University.

It is carried out in May 2007 by Pierra Navin Schools in order to service pupils in more than 50 communities.This Project is carried out by Pierra Maternity And Child Welfare Foundation under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother,by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin,the President of the Foundation, in collaboration with the Community Dentistry Department of the Faculty of Dentistry,Chulalongkorn University by Associate Prof.Dentist Suntraphong Raphisuwan,the Head of the Community Dentistry Department and Assistant Prof.Dr.(Dentist)Bhathita Bhuridet Nongharnphithak.

The Project has objectives to provide services on oral hygiene to children and pupils in various communities by Pierra Navin Schools serving as centers to provide services in prevention from oral diseases and preliminary treatments of such diseases free of charge.Those services are provided by the dentistry students of the 5th year classes under the supervision of their specialist lecturers.In this connection,pupils can access oral hygiene examination , oral care and prevention from oral diseases including counseling services pursuant to dentistry. In the meantime,those dentistry students can create close relationships and get experience from their practice which brings benefit to the public leading to the public well-being because the Country can be well-developed through public health and education.