คณะครูโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา ได้มาศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ด้านเด็ก
ณ โรงเรียนพีระยา นาวิน และเยี่ยมชมกิจกรรมสาธารณกุศล ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559