ศูนย์ผลิตของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก พีระยา นาวิน

ศูนย์ผลิตของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก พีระยา นาวิน

ศูนย์ผลิตของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กพีระยา นาวิน ก่อตั้งขึ้นตามนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคงนาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่น และของเล่น จึงมีแนวทางให้ก่อตั้งศูนย์ฯ ขึ้น โดยมุ่งสร้างสรรค์ และผลิตของเล่นที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง สามารถเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ที่มูลนิธิรับเลี้ยงดูอยู่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถที่มีอยู่ และให้โอกาสตลอดจนการเรียนรู้ เพื่อการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ ดร.อุฤษ มงคลนาวิน ได้ให้คำจำกัดความแนวทางในการดำเนินงานไว้ว่า “เด็กและครูเชิดชูของเล่นไทย ร่วมใจทำเอง” ปัจจุบันนอกจากศูนย์ฯ จะผลิตของเล่นมอบให้กับพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ซึ่งมีเด็กอยู่ 10 ศูนย์ได้เล่นของเล่นที่ผลิตแล้ว ศูนย์ยังได้รับดำเนินการผลิตให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อนำรายได้บริจาคให้กับพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ เป็นกองทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาเด็ก และเยาวชนยากจน

รวมภาพ ศูนย์ผลิตของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก พีระยา นาวิน

Toys Production Center

Pierra Navin Toys Production Center is established under the policy of Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin,the President of the Executive Committee of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation through his recognition of the essentiality of children’s play and toys . The Toy Production Center is focused on creation and Production of standard toys with high safety Facilitating development of children in all arenas to suit little chidren admuitted to Pierra Navin Nursery Center . This is simultaneously to develop its personel in accordance with their capability in order to provide chance to these persons to learn to develop themselves,aiming the Nursery Center to achieve its autonomy as much as possible ‘Tierra Navin Toys Production Center is established on October 1 ,2000. Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin has identified the implementation of this project in the following wordings “Children and teachers jointly prefer Thai toys jointly made by teachers”.Presently,apart from the Toys production Center’s producing toys for little children in the care of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation which has 10 nursery centers,the Center also produces toys to agencies or people so as to get income to contribute to the Fund of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation for educational support of poor children and youths.