ศูนย์ผลิตสื่อการเรียน การสอน

ศูนย์ผลิตสื่อการเรียน การสอน

จากสภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก กล่าวคือการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอาศัยสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอน ทางพีระยานาวินของเราจึงได้พยายาม นำวัสดุสิ่งของที่เหลือใช้ มาทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง”

การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนพีระยา นาวิน ได้จัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ให้มีความพร้อมในทุกด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย จึงจำเป็นอย่างที่จะต้องอาศัยสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่เด็กจะได้มีพัฒนาการอย่างเต็มที่ และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง การจัดสื่อและอุปกรณ์ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของสื่อนั้นๆ เด็กทุกกลุ่มอายุต้องการสื่อและอุปกรณ์ที่เร้าใจและสามารถลงมือด้วยตนเอง เป็นการช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ สื่อควรเป็นสื่อที่หมุนเวียนเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ทางโรงเรียนพีระยา นาวิน จึงได้จัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนการสอนขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหน่วยการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น และได้ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยนำทฤษฎีการสื่อสารและทฤษฎีพัฒนาการมาปรับใช้กับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำมาแก้ไขปัญญาเมื่อเด็กเติบโตในอนาคต

Teaching-learning Medias Production Center

The rapid change in the current economic and social situation causes much mental impact on children and youths.It is,therefore,necessary to develop Pierra Navin’s human resource to be qualified to arrange the proper teaching-learning programs;where by Pierra Navin has reused and recycled things in producing the teaching-learning medias for the best usage of all things based on the principle of the sufficiency economy. HRH Princess kalaya,the princess sister,kindly paid the royal visit to the production of teaching-learning medias on November 23,2004,welcomed by Prof.Dr.Ukrit and Thanpuying Montinee Mongkolnavin

Arrangement of teaching-learning programs by Pierra Navin Schools is in a form of preparing readiness of little children aged 3-5 years in all conditions either their physical,emotional,social or intellectual one pursuant to the standards of teaching-learning programs of little children where it is necessary to use teaching medias and accessories to promote children to achieve their complete development under consecutive steps.To arrange teaching-learning medias shall be taken account of their suitability.Normally,each age group of children desires amusing and interesting learning medias that they can try themselves to encourage their good perception.Such medias should be cyclically used from time to time to make varieties of them.Pierra Navin schools have,consequently , established the Teaching-learning Medias Center to enhance the children to gain better understanding in learning.In order to achieve the best target,it is integrated the communication and the development theories to apply to producing the teaching-learning medias.