พระกรุณาธิคุณ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 23  พฤษจิกายน พ.ศ. 2547
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม และทอดพระเนตรงานการผลิตของเล่น  และ สื่อการสอน

On November 23,2004 HRH Princess Kalaya,the Princess Sister kindly

visited to sight the toys and teaching-learning medias production of Pierra Navin School

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี (ทรงตำแหน่งในสมัยนั้น)
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  พีระยานุเคราะห์ 3
เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

โดยท่านประธานศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน  ได้จัดสร้างถวายในวโรกาสทรงครองราชย์
ครบปีที่ 50  ณ  บ้านสร่าง  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองแดง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2549
 

ในโอกาสนี้ ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่  ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ
ได้ร่วมถวายการต้อนรับพร้อมคณะครู และนักเรียน
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  พีระยานุเคราะห์ 3  รวมทั้งได้ถวายชุดนักเรียน ,
สื่อการเรียนการสอน และของเล่น ที่มูลนิธิฯ  ได้ผลิตขึ้นเองแก่พระองค์ท่าน
เพื่อมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ  ที่ขาดแคลนต่อไป

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม และทอดพระเนตร งานการผลิตของเล่น และสื่อการสอน
 
On March 17,2006HRH Princess Srirasmi,the Royal Consort kindly
visited to sight the toys and teaching-learning medias production of Pierra Navin School