พิธีทอดกฐิน ณ วัดถ้ำสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

ได้เป็นประธานพิธีทอดกฐิน ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

พร้อมนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับภิกษุ สามเณรและนักเรียนในโอกาสนี้ด้วย