ศูนย์ปัตตานี

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ ปัตตานี

ประวัติ

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามคลองหินวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2513 โดยระยะแรกเกิดขึ้นจากแนวทางของ นายดอเลาะ อาบูบากา เห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนมุสลิมในหมู่บ้านจึงได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน 5 ไร่ และซื้อเพิ่มอีก 5 ไร่ รวมเป็น 10 ไร่ ในภายหลัง ในระยะแรกเป็นโรงเรียนสอนศาสนา และ มาปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มสายสามัญเมื่อปี 2545 ปัจจุบันมีครูจำนวน 21 คน ครูผู้ชาย 15 คน ครูผู้หญิง 6 คน มีนักเรียน จำนวน 255 คน มีนักเรียนชาย 126 คน นักเรียนหญิง 129 คน โดยมีอาจารย์ มูฮัมมาดฮัสมี อาบูบากา บุตรชายของนายดอเลาะ อาบูบากา เป็นผู้จัดการและเป็นครูใหญ่

สืบเนื่องจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามคลองหินวิทยา กับ โรงเรียนปอเนาะในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รวม 7 แห่งได้ส่งผู้แทนเยาวชนมาเข้าค่ายของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิเมื่อ เดือนเมษายน 2547 ครูที่มาจากปอเนาะโดยเฉพาะประธานเครือข่ายฯ ได้เห็นประสิทธิภาพของครูพีระยานาวินมีความทุ่มเทเสียสละทำเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจัง–จริงใจ และผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามคลองหินวิทยามีความต้องการที่จะมีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ดังนั้นเมื่อกลับไปปัตตานีแล้วจึง ประชุมกับผู้นำหมู่บ้านว่าควรจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ จึงได้มีหนังสือขอเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน พีระยานาวิน
รวมเป็นศูนย์ที่ 10

 • ทำพิธีเปิด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
 • ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
 • เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
 • มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน ชาย 35 คน หญิง 37 คน และครูจำนวน 6 คน
 • ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 266 คน ชาย 132 คน หญิง 134 คน และครูจำนวน 16 คน
 • สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 913 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 18,541,390.00 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

Pierra Navin Nursery Pattani Center

History

Islamic Klonghin Vitthaya School is established on October 6, 1970.  Firstly, it is the concept of Mr. Doloh Abubaka who realizes the importance of education of Muslim pupils in the Village, he, therefore, donates land of 5 rais area and buys additional 5 rais, making a total area of 10 rais.

The School firstly was a school to teach the Islamism and then added to teach general education in 2002.  Presently, there are 21 teachers : 15 male teachers and 6 female teachers, 255 students : male 126 persons and female 129 persons.  Mr. Muhammad Hasmi Abubaka, the son of Mr. Doloh Abubaka, acts as the Manager and the Headmaster.

As Islamic Klonghin Vitthaya School and 7 Ponoh schools under the Royal Project of HRH Princess Maha Chakkri Sirindhorn send their student representatives to participate in the camp organized by Pierra Maternity & Child Welfare Foundation in April 2004, therein teachers of those Ponoh schools especially their Head see the efficiency of Pierra Navin teachers who sincerely devote themselves to the society, as well as the Manager of Islamic Klonghin Vitthaya School wants to have Pierra Navin Nursery in such community.  When they all come back to Pattani Province, they hold the meeting with the village head to consider to open a nursery same as Pierra Navin’s nurseries in their community, and then write to the Foundation requesting to join in Pierra Navin as the 10th Center.

The President of the Foundation approves to accept this Center as the 10th one of Pierra Navin by granting money of 66,000 Baht to modify the building and monthly subsidy of 82,453 Baht for salaries of the teachers.  The Center is inaugurated in the 2nd semester of 2004.

Construction and/or Modification Cost 690,000 Baht

 • Its inauguration on February 21 ,2006
 • was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin.
 • It admitted the pupils for the fitst time on February 9,2000
 • With 2 classrooms having total pupils of 72 persons,male 35 persons,female 37 persons and 16 teachers.
 • Presently : There are 6 classrooms with total pupils of 266 persons,male 132 persons,female 134 persons and 16 teachers.
 • Conclusion : Total number of children admitted to this center since its opening until present : 913 persons

Construction and Renovation Cost : 18,541,390.00 Baht

(Latest data as of December 31,2014)

 • Address : 50/1 Moo 2 Paklo Subdistrict,Khokpho District,Pattami Province 94180
 • Tel : 073356360
 • Fax : 073356360