ศูนย์สกลนคร

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์สกลนคร

ประวัติ

แต่เดิมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ในความอนุเคราะห์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ไปช่วยเปิดการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่บ้านดงแสนตอ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ตั่งแต่ พ.ศ.2540–2547 ต่อมา อบต.วัฒนา มีการจัดการบริหารในการเลี้ยงดูเด็กได้เองซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ต่อจากนั้น ผอ.ลลิต ทับทิม และ องค์การบริหารสวนตำบลพันนา ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือที่ ศธ.04143 085/31 ลงวันที่ 6 เมษายน 2548 ถึงท่านประธานฯ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เพื่อขอความเมตตาเปิดศูนย์ ที่บ้านคำตานา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และท่านประธานฯ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการสร้างอาคารเรียน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ท่านประธานฯ เห็นความพร้อมเพรียงและความตั้งใจจริงของผู้นำท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนโครงการต่างๆในการบริหารจัดการในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก โดยเบื้องต้น ทาง อบต.พันนา ได้สร้างอาคารเรียนให้ศูนย์สกลนครเพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก จำนวน 1 หลัง

ดังนั้นท่านประธานฯ จึงเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน อบต.พันนา ซึ่งเป็นศูนย์สกลนครแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน อบต.พันนา เปิดทำการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน มีเด็กทั้งสิ้นจำนวน 103 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 45 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 58 คน

 • ทำพิธีเปิด วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542
 • ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
 • เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
 • มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 55 คน ชาย 30 คน หญิง 25 คน และครูจำนวน 6 คน
 • ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 94 คน ชาย 41 คน หญิง 53 คน และครูจำนวน 7 คน
 • สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 347 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 13,946,635.53 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

Pierra Navin Nursery Sakolnakhon Center

History

Previously, Pierra Navin Nurseries under Pierra Maternity & Child Welfare Foundation under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother, assisted to give care and develop children in Dongsaento Village, Watana Subdistrict, Songdao District, Sakolnakhon Province between 1997 – 2004. Later, the Subdistrict Administration Organization of Watana can manage to give care of children by itself, which is a good thing. Subsequently, Director Lalit Thabthim and the Subdistrict Administration Organization of Phanna along with the Village Head write the Letter no. MOE.04143 085/31 dated April 6, 2005 to the President of the Foundation, Prof. Dr.Ukrit Mongkolnavin requesting support to open a nursery at Khamtana Village, Phanna Subdistrict, Sawangdaendin District, Sakolnakhon Province. The President has chance to visit the construction of the nursery building on November 21, 2005, thereby the President sees the unity and sincere efforts of the local leaders who realize significance of education especially for little children, as well as their support provided to various projects to manage child care-giving and development. Firstly, the Subdistrict Administration Organization of Phanna builds 1 building for Sakolnakhon Center to use in giving care and development of children.

Therefore, the President of the Foundation then approves to open Pierra Navin Nursery, Subdistrict Administration Organization of Phanna on May 15, 2006. Presently, this Center admits children aged between 2-6 years. There are 2 classrooms with total 52 children : male 30 persons and female 22 persons.

Construction and/or Modification Cost 690,000 Baht

 • Its inauguration on November 21 ,2005
 • was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin.
 • It admitted the pupils for the fitst time on May 15,2006
 • With 2 classrooms having total pupils of 55 persons,male 30 persons,female 25 persons and 6 teachers.
 • Presently : There are 3 classrooms with total pupils of 94 persons,male 41 persons,female 53 persons and 7 teachers.
 • Conclusion : Total number of children admitted to this center since its opening until present : 347 persons

Construction and Renovation Cost : 13,946,635.00 Baht

(Latest data as of December 31,2014)

 • Address : Ban Khamtana,Phanna Subdistrict,Sawangdaendin District, Sakolnakhon Province 47240
 • Tel : 042705326
 • Fax : 042705326