ศูนย์อยุธยา

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์อยุธยา

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เปิด “อาคารมงคลนาวิน” ใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,382,971.- บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประวัติ

แต่เดิมได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดป่าโค เมื่อปีพุทธศักราช2532 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2535 องค์การยูนิเซฟได้ยุติความช่วยเหลือ ทำให้เป็นภาระกับทางวัดในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆท่านเจ้าอาวาสวัดป่าโค และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโคได้เสนอเรื่องขอความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์ดร.อุกฤษ มงคล-นาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ซึ่งหลังจากนั้นท่านประธานฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541 และได้เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าโค พบกับอาจารย์ใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วได้พิจารณาเห็นสมควรให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของเด็กและครอบครัวที่ด้อยโอกาส โดยได้เปิดทำการ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2541 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ซึ่งเปิดรับเด็กเข้าทำการเลี้ยงดู และ พัฒนา เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยา นาวิน ศูนย์อยุธยา นอกจากจะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังเป็นศูนย์ที่นำรูปแบบการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ มาสอนและพัฒนาเด็กด้วย รวมทั้งมีนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานจากประเทศเดนมาร์กมาอบรมและศึกษาดูงานในทุกๆปี

ปัจจุบันสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวินเปิดทำการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กจำนวน 4 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 208 คน เป็นนักเรียนชาย 117 คน และ นักเรียนหญิง 91 คน

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 39 หมู่ที่ 7 วัดป่าโค ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • โทรศัพท์ : 0-35-339822 โทรสาร : 0-35-339822
 • E-mail : pirayanavin Ayutthaya@hotmail.com
 • ทำพิธีเปิด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 • ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน
 • เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 17 สิงหาคม 2541
 • มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 109 คน ชาย 55 คน หญิง 54 คน และครูจำนวน 10 คน
 • ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 210 คน ชาย 107 คน หญิง 103 คน และครูจำนวน 13 คน
 • สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 2,071 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 30,602,483.00 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

Pierra Navin Nursery Ayutthaya Center

History

Previously, it was Pakho Temple Community Nursery inaugurated in 1989 with the support by UNICEF. Subsequently, in 1992, UNICEF ceases its assistance making the Temple to face with burdens of expenses. The Abbot and the Headmaster of the Municipal School of Pakho Temple then ask for assistance from Prof. Dr.Ukrit Mongkolnavin, the President of the Executive Committee of Pierra Maternity & Child Welfare Foundation. The President pays a visit to the Nursery on March 31, 1998 and then pays respect to the Abbot of Pakho Temple and meets the Headmaster along with all parties involved. The President decides to provide support to the Nursery for the purpose of advantages of children and destitute and poor families. The Nursery then is re-opened to admit children on August 17, 1998 until present.

Pierra Navin Nursery, Ayutthaya Center, apart from being interesting and visited by many public agencies and private entities to study the operation of the Center, it also the Center where Montesery system is applied in teaching and developing of little children. In each year, there are Danish students under the Thai-Danish Joint Project going to be trained as teachers.

Presently, this Center has 4 classrooms with total 195 pupils : male 97 persons and female 98 persons.

Construction and/or Modification Cost 690,000 Baht

 • Address : 39 Moo 7 Pakho Temple, Hantra Subdistrict, Phranakhon Sri Ayutthaya District, Ayutthaya Province 13000
 • Tel : 035234824
 • Fax : 035234824
 • E-mail : pirayanavin Ayutthaya@hotmail.com
 • Its inauguration was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin on February 5,1999.
 • It admitted the pupils for the fitst time on August 17,1998
 • With 3 classrooms having total pupils of 109 persons,male 55 persons,female 54 persons and 10 teachers.
 • Presently : There are 4 classrooms with total pupils of 210 persons,male 107 persons,female 103 persons and 13 teachers.
 • Conclusion : Total number of children admitted to this center since its opening until present : 2,071 persons

Construction and Renovation Cost : 30,602,483.00 Baht

(Latest data as of December 31,2014)