ศูนย์เลย

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์เลย

ประวัติ

ก่อตั้งขึ้นด้วยความเสียสละของครอบครัว จันไทรรอด ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งครอบครัวที่ยากจนในหมู่บ้านต่างๆตามชนบท และได้รับทราบการดำเนินงานของ พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ โดยท่านประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร จึงได้ปรึกษาหารือกันและมอบหมายให้ นางสมรักษ์ ปัญญาคำ ทำหนังสือแสดงเจตจำนงมอบที่ดินจำนวน 1ไร่ พร้อมบริจาคเงินจำนวน สามแสนบาทเศษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อีกส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากเพื่อนๆ และ ได้ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ไปยังท่านประธานฯ ซึ่งท่านประธานฯ ได้รับทราบข้อมูลและพิจารณาเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์ในการจัดตั้ง พีระยานาวิน ศูนย์เลยขึ้น โดยได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2541โดยรองรับเด็กนักเรียนในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านนำเจริญ บ้านนาอีเลิศ บ้านเหนือ บ้านบุ่งคล้า บ้านปากเป่ง บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์เลย เริ่มเปิดดำเนินการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542ปัจจุบันเปิดดำเนินการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 104 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 50 คน และ นักเรียนหญิงจำนวน 54 คน

 • ทำพิธีเปิด วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542
 • ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
 • เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 12 พฤษภาคม 2542
 • มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 87 คน ชาย 53 คน หญิง 34 คน และครูจำนวน 5 คน
 • ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 128 คน ชาย 70 คน หญิง 58 คน และครูจำนวน 8 คน
 • สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 586 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 18,033,628 . 00 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

 • มูลนิธิ สนับสนุนเงินค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้จัดกิจกรรรม การเรียนการสอน และด้านอื่นๆ โดยได้รับเงินสนับสนุน จากผ้าป่าเพื่อการศึกษา จากชมรมผู้ปกครอง จำนวน 122,110.- บาท
 • และพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ สนับสนุน จำนวน 50,000.- บาท
 • รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 172,110.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

Pierra Navin Nursery Loei Center

History

This Center is established through the sacrifice of Chansairod Family which aims to assist destitute children to access educational chance, including to assist poor families in rural villages. The Family acknowledges the activities done by Pierra Maternity & Child Welfare Foundation, by its President, Prof. Dr.Ukrit Mongkolnavin for quite a long time. They then consult among themselves and assign Mrs. Somrak Panyakham to prepare the Letter of Intent to donate land of 1 rai area along with money of approximately three hundred thousand Baht to use in construction of the school building, as well as additional money assisted by the Family’s friends. The Family requests the President of the Foundation to establish a nursery. After the President is informed, he decides to support in establishing Pierra Navin Nursery, Loei Center. The Nursery is commenced to be built in December 1998. It can admit children from the neighboring villages, namely Namcharoen, Na-i-lert, Nua, Bungkhla, Pakpeng, Wangnamyen, which are located at Wangsaphung Subdistrict, Wangsaphung District, Loei Province.

This Center presently has 3 classrooms with total 91 pupils: male 54 persons, female 37 persons.

Construction and/or Modification Cost 690,000 Baht

 • Its inauguration was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin on September 24,1999.
 • It admitted the pupils for the fitst time on May 12,1999
 • With 2 classrooms having total pupils of 87 persons,male 53 persons,female 34 persons and 5 teachers.
 • Presently : There are 3 classrooms with total pupils of 128 persons,male 70 persons,female 58 persons and 8 teachers.
 • Conclusion : Total number of children admitted to this center since its opening until present : 586 persons

Construction and Renovation Cost : 18,033,628.00 Baht

(Latest data as of December 31,2014).

 • Address : 82 Moo 12,Ban Namcharoen,Wangsaphung Subdistrict,Wangsaphung District,Loei Province 42130
 • Tel : 042850676
 • Fax : 042850676