เยี่ยมชมพีระยา นาวิน คลองหินวิทยา

คณะอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีจากมหาลัย 16 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย
เยี่ยมชมพีระยา นาวิน คลองหินวิทยา ศูนย์ปัตตานี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559