โครงการแลกเปลี่ยนฯ

โครงการแลกเปลี่ยนไทย – เดนมาร์ก

Thai–Danish Cooperation Project 21

โครงการแลกเปลี่ยนไทย – เดนมาร์ก  เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง  พีระยานุ-เคราะห์มูลนิธิ  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กับสถาบันการศึกษา  ณ  ประเทศเดนมาร์ก  เริ่มโครงการในปีพุทธศักราช  2543  โดยการประสานงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการสอน  ณ  โรงเรียนพีระยา นาวิน  รุ่นที่  1  ในเดือนสิงหาคม  2543  ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับความช่วยเหลือจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุเคราะห์อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับนักศึกษาเดนมาร์ก

โดยอาจารย์จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ และอาจารย์วรวรรณ  เหมชะญาต อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ฝึกสอน ณ ศูนย์อยุธยา

อาจารย์สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์          อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ฝึกสอน ณ ศูนย์พหลโยธิน 47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร. ภูฑิตา  ภูริเดช หนองหารพิทักษ์ อาจารย์จากโรงพยาบาลจุฬาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ฝึกสอน ณ ศูนย์พหลโยธิน 47

ปัจจุบันได้รับการประสานงานอย่างต่อเนื่อง จากสถาบันด้านการศึกษาจากประเทศเดนมาร์ก จำนวน 5 สถาบัน ได้แก่

  1. Copenhagen National Institute for social education
  2. Peter Sabroe Seminariet
  3. Skovtofte Podagog Seminarium National Institute for social Education.
  4. Kobenhavns Socialpaedagogiske Seminarium National Insttute for Social Education
  5. Ballerup Seminarie

รูปแบการดำเนินงาน   สถาบันการศึกษาจากประเทศเดนมาร์กจะประสานงาน และส่งนักศึกษาเข้าฝึกสอน ปีละ  2  รุ่น  ระยะเวลา รุ่นละ  6  เดือน  ปัจจุบัน ดำเนินการเป็นรุ่นที่ 23 โดยมีนักศึกษา จากประเทศเดนมาร์ก  เข้าฝึกปฏิบัติงานสอน  จำนวนทั้งสิ้น 106 คน

It is a cooperation project between Pierra Navin Maternity&Child Welfare Foundation,under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother ,and various educational institutes of Denmark,by Chulalongkorn University’s interaction

The Thai-Danish Joint Project,it is a cooperation project between Pierra Maternity & Child Welfare Foundation,under  the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother,and various educational institutes of Denmark,it is initiated in 2000,by Chulalongkorn University’s  interaction with those Danish educational institutes to admit their students to being trained as teachers at Pierra Navin Schools which the first batch began in August 2000.The Project has continually been carried out in collaboration with Chulalongkorn University and Srinakarinwirot University by these two Universitie’s supporting their lecturers  to act as advisers of Danish students.

The operation of the Project : Danish educational institutes interact with the Thai relevant parties to send their students to be trained in 2 batches a year.Untill now,11 batches of Danish students have been trained,in a total number of 54 persons.Presently,it is of the 12th batch,where there are 6 Danish students attending the teaching training at Pierra Navin School between August 2008 and February 2009.In such joint project,we interact  with 5 Danish educational institutes with 54 Danish students having been trained.